Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

GDPR

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.topolnica.sk a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa platformy.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak. Obec je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s novým znením ZOOÚ.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje:

Obec Topoľnica
925 92 Topoľnica 13

pri spracúvaní osobných údajov užívateľov platform/webstránky a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb, registrácie užívateľov atď.

Obec je prevádzkovateľom platformy, dodávateľom služieb, a iných aktivít v oblasti výroby webových stránok, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ. Užívateľ platformy (a služieb) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na platforme alebo poskytla svoje osobné údaje obci iným spôsobom za účelom používania platformy alebo objednávania služieb.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré obec ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov platformy a iných (vrátane off-line) služieb obce.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Obec spracúva osobné údaje užívateľov platformy a iných služieb spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, tel. čísla, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje obec spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR).

Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť:

  • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti obce poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať obce o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať obce, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči obce spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ obec nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči obce spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie obce ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej obce, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky.

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

  • a) Registrácia záujemcu (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

Obec spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, tel. číslo, názov organizácie. Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie záujemcu v rámci platformy, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah platformy a využívanie funkcií platformy. Poskytnuté OÚ obec ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým obec zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti.

Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem obce. Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

  • b) Objednávka služieb, vyžiadanie dokumentov

Obec spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, tel. číslo, názov organizácie.nUvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. školení alebo konzultácií) poskytovaných obce.

Poskytnuté OÚ obec ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým obec zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem obce.

Obec spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

  • c) Newsletter registrácia

Obec spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, tel. číslo, názov organizácie.
Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu obce (Newsletter).
Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

  • d) Požiadavka cez kontaktný formulár

Obec spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, tel. číslo, názov organizácie. Uvedené OÚ spracúva za účelom odpovede na základe zaslanej požiadavky cez kontaktný formulár.

  • e) Registrácia pre sms rozhlas

Obec spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, tel. číslo, názov organizácie. Uvedené OÚ spracúva za účelom zasialnia sms správ miestneho rozhlasu a špecifikovanej žiadosti o informáciu pomocou sms.

Obec spracúva na účely profilovania aj Cookies. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: www.youronlinechoices.com/sk/.

Taktiež tu:

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré obec používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá, resp. doba 24 mesiacov. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

Záverečné ustanovenia

Používanie platformy a súvisiacich služieb a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Obec získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít platformy v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ obec spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného obec, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky.

Odhlásenie sa z odberu e-mailov vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu. Zasielanie systémových notifikácií platformy je však možné zrušiť iba na základe zrušenia registrácie užívateľa v rámci platformy, ktoré obec vykoná na základe e-mailu zaslaného užívateľom.

Pokiaľ obec spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného obec prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky.

Zodpovedná a poverená osoba za GDPR: Gabriela Kelecsényiová

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 17 °C
pondelok 22. 7. slabý dážď 33/19 °C
utorok 23. 7. zamračené 30/20 °C
streda 24. 7. polojasno 28/19 °C