Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Pripravujeme...

Rozpočet

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 24.11.2021 na pripomienkovanie Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2022 - 2024 a Návrh Programového rozpočtu na obdobie rokov 2022 -2024. 

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica.

v Topoľnici, dňa 24.11.2021

Rozpočet na roky 2022 2023 2024 - návrh.pdf (320.16 kB)

Programový rozpočet na roky 202 2023 2024 - návrh.pdf (307.85 kB)