Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Voľby prezidenta v roku 2024

Vážení obyvatelia, v tejto sekcii nájdete všetky informácie ohľadne volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024: 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 od 07:00 do 22:00 hodiny a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 od 07:00 do 22:00 hodiny.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo
voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

Právo byť volený 
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je
voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. 
Prekážkou práva byť volený je: výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Dňa 19.01.2024 bol v zmysle § 8 zákona zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 v obci Topoľnica utvorený pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: 1 volebný okrsok (poradové číslo: 1) a bola určená volebná miestnosť : obradná sieň Obecného úradu v Topoľnici, adresa Topoľnica s.č. 13, 925 92  Topoľnica. 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je nasledovná:

topolnica@topolnica.sk

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky:

zoznam kandidátov Typ: PDF dokument, Velkosť: 188.06 kB

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

vyhlásenie volieb Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.71 kB

informácie pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.33 kB

tájékoztatás a választópolgárnak Typ: PDF dokument, Velkosť: 342.07 kB

zápisnica Typ: PDF dokument, Velkosť: 105.15 kB

zápisnica 2. kolo volieb Typ: PDF dokument, Velkosť: 79.99 kB