Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Vážení obyvatelia, v tejto sekcii nájdete všetky informácie ohľadne volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024: 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

rozhodnutie Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť: 

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov:

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V zmysle § 8 zákona zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 bol dňa 29.02.2024 utvorený pre voľby do Európskeho parlamentu: 1 volebný okrsok a určená volebná miestnosť: obradná sieň Obecného úradu v Topoľnici, adresa Topoľnica s.č. 13.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Topoľnica je: topolnica@topolnica.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je nasledovná:  topolnica@topolnica.sk

Ďalšie informácie k voľbám sú uverejnené na webovej stránke:

https://www.minv.sk/?volby-ep

informácie pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

tájékoztatás a választópolgárnak Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.93 kB

information for the voter Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

Obec Topoľnica v prílohe zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie obce Topoľnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1 vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 08. júna 2024.

Gabriela Kelecsényiová, zapisovateľka volebnej komisie

v Topoľnici, dňa 10.06.2024

zápisnica Typ: PDF dokument, Velkosť: 587.33 kB