Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obec Topoľnica zverejňuje na pripomienkovanie Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia záverečného účtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k záverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 27. júna 2022:
písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica,  
elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce. 

v Topoľnici, dňa 14.06.2022

Záverečný účet obce Topoľnica na rok 2021.pdf (585.67 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová