Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

VZN 1/2022 - Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 3

Registratúrna značka: OcU-TOP-54/2022

Obec Topoľnica zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica číslo 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 3“ spolu so všetkými prílohami. 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 272/OZ–2022 na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Topoľnica dňa 22.03.2022. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

v Topoľnici, dňa 25.03.2022

VZN 1_2022.docx (19.58 kB)

Priloha 1 VZN 1-2022.pdf (960.3 kB)

Priloha 2 VZN 1-2022.pdf (1.2 MB)

Priloha 3 VZN 1-2022.pdf (1.1 MB)

Priloha 4 VZN 1-2022.pdf (1.27 MB)

Priloha 5 VZN 1-2022.pdf (1.16 MB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová