Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť:

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Všetky informácie ohľadne volieb nájdete aj na webovej stránke: 

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Nižšie zverejňujeme informácie a dokumenty súvisiace s voľbami:

Topoľnica - volebný obvod a určenie počtu poslancov.pdf (35.05 kB)

zverejnenie počtu obyvateľov.pdf (58.94 kB)

vymenovanie zapisovateľa.pdf (41.81 kB)

oznámenie o doručovaní kandidátnych listín.pdf (50.92 kB)

oznámenie o doručovaní delegačných listín.pdf (55.44 kB)

informácia o podmienkach práva voliť a byť volený SK.pdf (136.77 kB)

informácia o podmienkach práva voliť a byť volený HU.pdf (135.85 kB)

informácia o podmienkach práva voliť a byť volený SK.pdf (136.45 kB)

informácia o podmienkach práva voliť a byť volený HU.pdf (135.72 kB)

rozhodnutie o vyhlásení volieb.pdf (191.58 kB)

 

 

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová