Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Územný plán obce Matúško - Zmeny a doplnky č. 4 - oznámenie o strategickom dokumente

Registratúrna značka: OcU-TOP-452/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 933/2022

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť o strategickom dokumente:

„Územný plán obce Matúškovo - Zmeny a doplnky č. 4“

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

1. v listinnom vyhotovení: Obec Matúškovo, Matúškovo 265, 925 01 Matúškovo a na Okresnom úrade Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. poschodie, číslo dverí 35

2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-matuskovo-zmeny-doplnky-c-4

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou /§ 6 ods. 5, 6 zákona/.

V Topoľnici, dňa 16.11.2022

Úradný list.pdf (59.84 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová