Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

„Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 2“ - oznámenie o strategickom dokumente

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť o strategickom dokumente:

„Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 2“

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

1. v listinnom vyhotovení: Obec Kajal, 20, 925 92 Kajal, OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kajal-zmeny-doplnky-c-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou /§ 6 ods. 5, 6 zákona/.

V Topoľnici, dňa 31.08.2022

Územný plán obce Kajal.pdf (59.9 kB)

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová