Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Schválené VZN 5/2022 - dane od 01.01.2023

Obec Topoľnica zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica číslo 5/2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 01.01.2023.

v Topoľnici, dňa 03.11.2022

VZN 5-2022.pdf (310.06 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová