Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Územný plán obce Kajal- Zmeny a doplnky č. 2

Obec Topoľnica ako dotknutá obce v zmysle § 7 odsek 7 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 03.10.2022:

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 2

v Topoľnici, dňa 04.10.2022

Rozhodnutie - ÚP obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 2.pdf (354.36 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová