Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 v obci Topoľnica

Registratúrna značka: OcU-TOP-223/2021

Číslo registratúrneho záznamu: 428/2022

Obecný úrad v Topoľnici zverejňuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 v obci Topoľnica.

plán kontrolnej činnosti.pdf (30.35 kB)

v Topoľnici, dňa 30.05.2022

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová