Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Oznámenie - PH SR Mesta Galanta na roky 2021 -2027

Obec Topoľnica ako dotknutá obec informuje verejnosť o strategickom dokumente: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odbor starosltivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01  Galanta, do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené obcou.

Oznámenie je k nahliadnutiu v listinnom vyhotovení: Mesto Galanta, Mierové námestia 940/1, Galanta a na Okresnom úrade Galanta, odbor starosltivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, Galanta a zverejnené na webovom sídle MŽP SR.

PHSR Mesta Galanta.pdf (68.09 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu