Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Oznámenie o začatí územného konania - IBV Narias - Topoľnica - 2. etapa

Registratúrna značka: OcU-TOP-263/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 001

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania pre návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "IBV Narias - Topoľnica - 2. etapa"

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatníť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Topoľnici. 

Toto oznámenie je doručované verejnou vyhláškou účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 

v Topoľnici, dňa 13.09.2022

oznámenie.pdf (115.23 kB)

Dátum zvesenia: 4. 10. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová