Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Oznámenie o ukončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta

Registratúrna značka: OcU-TOP-463/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 945/2022

Obec Topoľnica zverejňuje verejnou vyhláškou Oznámenie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, o ukončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta platného na roky 2015 -2024. 

v Topoľnici, dňa 21.11.2022

Úradný list.pdf (104.59 kB)

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová