Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR obce Kráľová nad Váhom

Registratúrna značka: OcU-TOP-287/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 601/2022

Obec Topoľnica podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., ako dotknutá obec, informuje verejnosť o strategickom dokumente: Progrma hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Šaľa do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

V prílohe je pripojené predmetné oznámenie.

v Topoľnici, dňa 05.08.2022

oznámenie.pdf (71.52 kB)

Dátum zvesenia: 21. 8. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová