Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh VZN obce Topoľnica 3/2022 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach

Obec Topoľnica zverejňuje na pripomienkovanie "Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica 3/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v Topoľnici"

V prílohe je zverejnený predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 01. augusta 2022:
písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica,  
elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce. 

v Topoľnici, dňa 19.07.2022

VZN 03_2022 návrh.pdf (25.14 kB)

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová