Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh VZN obce Topoľnica 2/2022 o vylepovaní plagátov počas volieb

Obec Topoľnica zverejňuje na pripomienkovanie "Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica 2/2022 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica"

V prílohe je zverejnený predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 01. augusta 2022:
písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica,  
elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce. 

v Topoľnici, dňa 14.07.2022

Návrh VZN 2-2022 - vylepovanie plagátov počas volieb.docx (18.14 kB)

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová