Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh VZN obce Topoľnica 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 3“

Obec Topoľnica zverejňuje na pripomienkovanie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 3".

V prílohe je zverejnený predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia spolu s prílohami. 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 21. februára 2022:
písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica,  
elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce. 

v Topoľnici, dňa 08.02.2022

Návrh VZN.docx (19.49 kB)

Priloha 1 navrhu VZN.pdf (959.78 kB)

Priloha 2 navrhu VZN.pdf (1.19 MB)

Priloha 3 navrhu VZN.pdf (1.1 MB)

Priloha 4 navrhu VZN.pdf (1.27 MB)

Priloha 5 navrhu VZN.pdf (1.16 MB)

 

 

Zodpovedá: Správca Webu