Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh VZN č. 5/2022 - dane od roku 2023

Vážení obyvatelia,

v prílohe je pripojený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica č. 5/2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za užívanie verejného priestranstva. 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 10. októbra 2022:
písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica,  
elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce.

v Topoľnici, dňa 23.09.2022

Návrh VZN - dane.pdf (309.92 kB)

Dátum zvesenia: 17. 10. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová