Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh VZN 6/2022 - poplatok za odpad od 01.01.2023

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica číslo 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2023.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 25. novembra 2022 2022:písomnom formou na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica, elektronicky na adresu: topolnica@topolnica.sk, ústne do zápisnice: na Obecnom úrade, adresa Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica u starostu obce.

v Topoľnici, dňa 03.11.2022

Návrh VZN 6-2022.pdf (428.45 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová