Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh rozpočtu na roky 2022- 2024

Obec Topoľnica zverejňuje dňom 24.11.2021 na pripomienkovanie Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2022 - 2024 a Návrh Programového rozpočtu na obdobie rokov 2022 -2024. 

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.


V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica.

v Topoľnici, dňa 24.11.2021

Návrh rozpočtu 2022 2023 2024.pdf (321.68 kB)

Návrh programového rozpočtu 2022 2023 2024.pdf (309.39 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu