Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Informácie o poplatku za rozvoj v roku 2021

Obec Topoľnica podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica číslo 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2021 dosiahol výnos z poplatku za rozvoj sumu 8.400,00 eur.

Výnos z poplatku za rozvoj nebol v roku 2021 použitý na úhradu kapitálových výdavkov.

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová