Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Delegovanie do volebnej komisie pre referendum 21. januára 2023

Obec Topoľnica zverejňuje kontaktnú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre referendum: 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť:

v listinnej forme na adresu: Obec Topoľnica, Obecný úrad, Topoľnica 13, 925 92  Topoľnica

alebo elektronicky na adresu:  topolnica@topolnica.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 h.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

•  meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

    V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.minv.sk/?r23-info2

v Topoľnici, 11.11.2022

 

 

 

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová